LinTax

Accounting services - HR services

Starting a businessProwadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

jest to najbardziej rozbudowany oraz precyzyjny system ewidencyjny, w którym należy księgować i odpowiednio dokumentować zdarzenia gospodarcze mające miejsce w przedsiębiorstwie.
Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości mają m.in. osoby fizyczne, spółki cywilne/jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, które przekroczyły w roku obrotowym ustaloną wartość przychodów netto wynoszącą 2 mln euro w walucie polskiej.
Wszelkie zasady reguluje Ustawa o Rachunkowości.


Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)

Uproszczona forma prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych stosowana przeważnie przez małych przedsiębiorców.
Ujmowane w niej są wszelkiego typu przychody (wynikające ze sprzedaży towarów/usług, a także pozostałe przychody), poniesione wydatki (związane z funkcjonowaniem firmy), zakupy towarów handlowych i materiałów.
KPiR powinna być prowadzona od dnia założenia działalności gospodarczej.


Prowadzenie ewidencji ryczałtowej

Z takiej formy rozliczenia z urzędem skarbowym może skorzystać przedsiębiorca ewidencjonujący wyłącznie osiągane przychody.
Możliwość korzystania z ryczałtu obejmuje tylko wybraną grupę zawodów wykonywanych w ramach dzielności gospodarczej.
wśród nich są budowlańcy czy stomatolodzy.
Regulacje w tym zakresie zawarte są w Ustawie z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Obowiązujące stawki ryczałtu (20.0%, 17.0%, 8.5%, 5.5%, 3.0%, 2.0%) zależne są do wykonywanych świadczeń.


Sporządzanie deklaracji podatkowych

W zakresie świadczonych przez nasze biuro usług znajduje się sporządzanie, a także przekazywanie odpowiednich deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego.
PIT - Podatek dochodowy od osób fizycznych.
CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych.
VAT - Podatek od towarów i usług.
PCC - Podatek od czynności cywilnoprawnych.


Sporządzanie sprawozdań finansowych

W przypadku pełnej księgowości przygotujemy obowiązkowy raport, który obrazuje faktyczną sytuację finansową i majątkową przedsiębiorstwa wyrażoną w pieniądzu.
Sprawozdanie finansowe sporządza się na zakończenie każdego roku obrotowego i przekazuje elektronicznie do Krajowego Rejestru Sądowego.